Registrering


För att söka lägenheter hos HSB Östergötland behöver du registrera dig. Detta gör du i två snabba steg.

  • På denna sida skall du läsa igenom och godkänna nedanstående villkor. (Du godkänner villkoren genom att klicka i kryssrytan längst ner på sidan)
  • På följande sida fyller du i dina och den medsökandes kontaktuppgifter etc.

Registrering av personuppgifter kan i vissa fall enligt personuppgiftslagen (1998:204) kräva samtycke från den registrerade. Dessutom krävs att den som registrerar uppgifterna informerar den registrerade om ändamålen med behandlingen. Reglerna syftar till att skydda den enskildes personliga integritet. Detta avsnitt avser att ge Dig som bostadssökande hos HSB Marknad sådan information.

Det är nödvändigt för HSB Östergötland att i sin verksamhet behandla uppgifter om dig som bostadssökande vad avser, t ex namn, adress, personnummer, HSB medlemskap och ekonomiska situation. Uppgifterna är nödvändiga för att vi skall kunna administrera, planera, utvärdera och fatta beslut om Din intresseanmälan avseende viss bostad. Personuppgifter behandlas i den utsträckning som krävs för att administrera vår uthyrningsprocess och kan komma att kompletteras genom inhämtning från andra offentliga register. Ändamålet med sådana överföringar är uteslutande att administrera din intresseanmälan och uthyrningsprocessen i övrigt. Lämnade uppgifter kan vidare komma att användas för genomförande av kreditupplysning.

Du har rätt att i enlighet med personuppgiftslagen från HSB Marknad på begäran få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. HSB Östergötland kommer att rätta eventuellt felaktiga personuppgifter som upptäcks utan att du påtalar det samt respektera din rätt att återkalla lämnat samtycke. Begäran om information samt begäran om rättelse av felaktiga uppgifter görs hos HSB Marknad via e-post:

Godkännande av villkor

Jag/Vi (om medsökande registreras) försäkrar att samtliga de uppgifter jag/vi lämnar i min/vår profil hos HSB Östergötland är riktiga i alla delar. Samtidigt samtycker jag/vi till att dessa uppgifter kan lagras och bearbetas i datorbaserade register hos HSB Östergötland. Jag/Vi intygar även att HSB Östergötland har rätt att använda mina/våra personuppgifter för kreditupplysning och utskick av omfrågandekopia via kreditupplysningsleverantör.